နအေိမျ ပါဝင်ခြင်း

စာရင္းသြင္းရန္

LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈမ်ားသို႔ အဖြဲ႔ဝင္ေရာက္ပါ။

သင္၏ LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမွင့္မႈ အဖြဲ႕ဝင္စာရင္းသြင္းမႈ ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ သင္သည္ အထူး အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဝင္ေရာက္ရယူႏိုင္မည္။

သင္သည္ ေအာ့ဖ္လိုင္း (offline) မွ စာရင္းသြင္းခဲ့ပါသ

Lotte Hotels & Resorts အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ စာရင္းသြင္းထားျပီးျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ျပီးသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ခ်က္ခ်င္း ေအာ့ဖ္လိုင္း ေလာ့ခ္အင္ဝင္ေရာက္ကာ အခန္းမွာယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္။

LOTTE Hotel ဆုခ်ီးျမွင့္မႈဆိုင္ရာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား

  • ၾကယ္ပြင့္ 5- ပြင့္ႏွင့္အထက္ရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္သာ ေပးအပ္ထားသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ အသင္းဝင္ရမွတ္ေပၚ မူတည္၍ ကြဲျပားသည္။