နအေိမျ About LOTTE HOTEL

About LOTTE HOTEL

Signiel Seoul-Main-Main Visual-Main Tower

ကိုရီးယားတြင္ အၾကီးမားဆံုးေသာ ဟိုတယ္အုပ္စုျဖစ္သည့္ LOTTE HOTELS & RESORTS သည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဘရန္းအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ငွာ အာရွတိုုက္ အျပင္ဘက္အထိ ျဖန္႔က်က္တိုးခ်ဲ႕လ်က္ ရွိပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ LOTTE ခ်ိန္းဟိုတယ္မ်ားအားလံုးရွိ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏ တစ္သတ္မွတ္တည္းျဖစ္ေသာ အရည္အေသြးႏွင့္အတူ မိမိတို႔ဧည့္သည္မ်ား၏ ႏွလံုးသားအား နက္နဲစြာ လႈပ္ကိုင္ေစမည့္ ဘရန္းအမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္လာရန္ မိမိတို႔ရည္ရြယ္ပါသည္။


အေမွ်ာ္အျမင္

2020 ASIA TOP 3 BRAND HOTEL

2020 ASIA TOP 3 BRAND HOTEL

စီမံခန့်ခွဲမှု မူဝါဒ


အဓိက တန်ဖိုး


LOTTE ျဖစ္တည္မႈ အစ

LOTTE Group သည္၎၏အမည္ကို Charlotte ၏အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးလက္ရာ Goethe သူရဲေကာင္းမ “The Sorrows of Young Werther” မွရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ Charlotte သည္ ကမၻာတစ္လႊားရွိ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ LOTTE Group သည္ကမၻာၾကီးအား ေမတၱာ၊ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ဘဝမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းေပးေရး အိမ္မက္တစ္ခုႏွင့္အတူ ကိုးရီးယား ဦးေဆာင္လမ္းျပသည့္ လုပ္ငန္းအသြင္သို႔ အကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၎မွာ ယခုအခါတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ လူအမ်ားခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ေနာက္တိုးခ်ဲ႔ထြင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည္။ အာရွတြင္ဦးေဆာင္ေနသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အုပ္စုတစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေသာဘဝႏွင့္ လွပေသာအနာဂတ္ကို မိမိတို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားထံသို႔ ေပးအပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွ ကတိျပဳထားပါသည္။